Socialstyrelsen

Intervensjon med hund

Mange opplever det som positivt å ha kontakt med hunder. Hunder brukes primært i eldreomsorg som en del av behandling, trening eller sosial samhandling. Det handler om å ta vare på de positive effektene som samvær med hund kan gi. Det viktig at bruk av hund skjer under kontrollerte forhold og at føreren overholder retninglinjer og aktuelt regelverk. Hunden skal være egnethetstestet og utdannet.

Arbeid med hund innebærer også et systematisk kvalitetsarbeid, der det gjøres en risikovurdering (ROS), og at skadeforebyggende tiltak dokumenteres og etterleves.

Fra våre svenske kollegaer:

Hundar i vård och omsorg
Vägledning till praktiskt arbete

Ett stort antal studier visar att hundar har många positiva effekter på välbefinnande och tillfrisknande hos patienter i vård och omsorg. Som med alla behandlingsformer måste även hundterapi utföras på ett väl planerat och seriöst sätt för att få avsedd effekt. Såväl patienter, anhöriga och personal som hundar måste förberedas och hanteras så att positiva resultat uppnås och risker minimeras.

Socialstyrelsen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten gav hösten 2014 ut en vägledning till gällande författningar när hundar används inom vård och omsorg.

För att ytterligare hjälpa vårdgivarna har i detta dokument flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården. Tanken är att dokumentet ska vara ett komplement till myndigheternas författningssammanställning.

Vägledningen är medvetet kortfattat skriven och kan inte ses som en fullständig kunskapskälla inom området. I kapitlet om smitta och smittspridning har gruppen inhämtat synpunkter från såväl intresseorganisationer som vetenskapliga experter inom området, och formulerat en egen rekommendation som är praktiskt genomförbar. Trots de brister som kan finnas är vår förhoppning att denna vägledning ska användas som en första introduktion och ett stöd för de vårdgivare som vill börja använda hundar i sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen är att dokumentet ska uppdateras regelbundet.

Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund
Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet
Ann Edner, Svenska Barnläkarföreningen
Sara Karlberg, Svenska Terapihundskolan
Anders Lindfors, Svenska Läkaresällskapet
Åsa Melhus, Uppsala universitet
Jan Rehn, Kommunal